Bestuur, financiële positie

11. Bestuur, financiële positie

Binnen de gemeente zijn veel plannen in ontwikkeling. Gemeentebelangen geeft naast uiterste waakzaamheid op de invullingen van projecten ook zeer hoge prioriteit aan de gestelde financiële kaders. Nauwlettende financiële controle is wat u van Gemeentebelangen mag verwachten.

Vanuit het Rijk en de Provincie worden steeds meer taken gedecentraliseerd zonder dat daar voldoende financiële middelen aan worden toegevoegd. Dit vraagt een zeer zorgvuldige afweging en een nog betere kosten-batenanalyse. Uitgangspunt van Gemeentebelangen is te werken naar een sluitende begroting vanuit een meerjarenbegroting, zodat wij de financiële ontwikkelingen goed kunnen blijven volgen.

Gemeentebelangen is zich bewust van het feit dat gemeentelijke belastingen en heffingen een zware claim leggen op de koopkracht van de burger. Wij zullen ons daarom blijven inzetten om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beperken.

Inhoudsopgave