Cultuur sport reacreatie

9. Cultuur, sport, toerisme en recreatie

Het welzijn van de burger is voor een groot deel afhankelijk van het voorzieningenniveau op onderwijs, sport, cultureel en recreatief gebied. Veel burgers beschikken over steeds meer vrije tijd en de wens om te recreëren neemt daardoor toe. Gemeentebelangen vindt dat Appingedam de mogelijkheid moet bieden om deze vrije tijd in te vullen. Initiatieven leidend tot promotie van Appingedam, in samenwerking met de plaatselijke sterke VVV heeft onze actieve ondersteuning.

Binnen de beleidsvelden van de gemeente dient men oog te hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen die hierbij plaatsvinden. Burgers krijgen steeds meer tijd voor zaken als sport, recreatie en cultuur.

Aan de ander kant is er ook een trend waarneembaar, dat de bereidheid van mensen om aan deze terreinen zelf een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld vrijwilliger te zijn, niet meer vanzelfsprekend is. Daarom is Gemeentebelangen van mening dat er goede voorwaarden moeten zijn voor het “korps vrijwilligers”.

De VVV Top van Groningen verdient gemeentelijke ondersteuning. Ze zijn de dragers van onze toeristische producten en zullen zorgdragen dat deze actief en vooral enthousiast gepromoot worden. Ook zal het bedrijfsleven nauw en actief betrokken moeten worden om aantrekkelijke arrangementen voor onze regio te kunnen blijven ontwikkelen. Het doorontwikkelen van een professionele toeristische website blijft belangrijk. In Appingedam worden steeds meer activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie. Gemeentebelangen zal dit blijven stimuleren.

De wandel- en fietspaden tussen de gemeenten beter op elkaar laten aansluiten om hierdoor een sterker regionaal toeristisch product te ontwikkelen.

9.1 Cultuur en evenementen

Gemeentebelangen waardeert de actieve betrokkenheid van de vele vrijwilligers die een groot aantal van de sociale- en culturele voorzieningen binnen Appingedam een heel eigen karakter geven.

Instellingen als de ASWA, de openbare bibliotheek, diverse sport- en cultuurinstellingen, maar ook de stichting Damsterdag en natuurlijk ons eigen museum kunnen op steun van Gemeentebelangen blijven rekenen.

Het nieuwe IVAK krijgt van Gemeentebelangen de kans om zich door te ontwikkelen. Voor de jeugd moeten er mogelijkheden zijn om zich cultureel te kunnen presenteren. Het is immers belangrijk om al jong cultuuronderwijs aangereikt te krijgen. Het verbreed de blik en de mogelijkheden van jongeren. Het zalencentrum ‘Kabzeël’ is wat ons betreft hiervoor uiterst geschikt.

Gemeentebelangen blijft voorstander condities te bieden waardoor nieuw te starten galerieën en musea gemakkelijk kunnen starten en werken. Voor uitbreiding van cultuurarrangementen in combinatie met de Damsterveer staat Gemeentebelangen altijd open.

Gemeentebelangen is trots op het actieve cultuur- en evenementenprogramma. In onze mooie stad is altijd wat te doen en het cultuur- en evenementenprogramma heeft hierin een bijzondere rol:

Het festival Terug naar het Begin, Stadshavenfestival, Beachvolleybaltoernooi, Coopluydenmarkt, Damster Stadsfeesten, Bie Daip, de Fivelstadtocht en ga zo door! Gemeentebelangen is van mening dat financiële ondersteuning noodzakelijk blijft. Enerzijds door het voortzetten van reclamebesteding en anderzijds door een bijdrage van de gemeente en overige sponsoren.

Het theater ‘De Molenberg’ moet een gewaarborgde culturele voorziening blijven in ons gebied. Ook hier geldt dat een dergelijke culturele voorzienig in regionaal verband moet worden opgenomen.

Om het zomertoerisme zoveel mogelijk op onze stad afgestemd te krijgen, zullen er meer middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor de grotere zomerproducties zoals destijds voor de “Vliegende Hollander’ en “Jan Brons”. Juist deze unieke voorstellingen die het decor van onze historische stad volledig benutten verdienen onze welwillende belangstelling.

9.2 Sport

Om sport voor zoveel mogelijk burgers van Appingedam toegankelijk te maken en te houden is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met de gebruikerstarieven van de benodigde accommodaties. Houdt de tarieven van de sporthallen aantrekkelijk en vooral betaalbaar.

Gemeentebelangen is groot voorstander van twee kunstgrasvelden bij de nieuwe voetbalvereniging DVC. Juist deze twee velden geven de nieuwe vereniging perspectief en ook de beide kindcentra kunnen met hun naschoolse opvang uitwijken naar de velden op het sportpark. Deze combinatie zorgt ervoor dat veel jeugd gebruik kan maken van de nieuwe kunstgrasvelden. Gemeentebelangen heeft een motie ingediend dat er alleen 'veilige' kunstgrasvelden aangelegd worden en wij zijn bereid hiervoor extra middelen beschikbaar stellen.

Gemeentebelangen is van mening dat eens onderzocht zou moeten worden in hoeverre de gemeente een gepast budget beschikbaar kan stellen om hiermee voor de verenigingen de verbonden vrijwilligers te stimuleren.

Het Groninger sportmodel dat binnen de gemeente is uitgerold heeft onze instemming.

Het nieuwe zwembad “Dubbelslag” is voor de komende jaren een gewaarborgde faciliteit voor de inwoners van onze stad. Gemeentebelangen is van mening dat hierdoor het huidige voorzieningenniveau een goede impuls heeft gekregen. Wij zullen waakzaam blijven op de exploitatie van het nieuwe zwembad, zodat we jarenlang zwemplezier kunnen blijven garanderen.

Beperkte onroerend zaakbelasting voor verenigingen.

9.3 Toerisme en recreatie

De nieuwe stadshaven biedt een optimale mogelijkheid om de vaarrecreatie te vergroten. Gemeentebelangen blijf ondersteunend naar de “Damsterveer”. Een prachtig vaarinitiatief in de binnenstad Appingedam, dat geheel is opgestart door vrijwilligers en nu alweer jaren volledig wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Een nota ´Stadskompas´ geeft vorm aan eigentijdse productontwikkeling voor Appingedam zodat het toeristische- en recreatieve karakter van onze stad veel beter wordt benut. Bestaande evenementen moeten ondersteund blijven en nieuwe toeristische- en culturele evenementen moeten ontwikkeld worden. Gemeentebelangen ziet hier voor de gemeente een initiërende rol blijvend weggelegd. Gemeentebelangen is van mening dat de jaarlijkse evenementenkalender uitgebreid mag worden met meer toeristische informatie.

De parkeerplaats achter de Oude Rechtbank moet wat Gemeentebelangen betreft ook als het nieuwe evenemententerrein worden aangemerkt. Het is in onze ogen ruimtelijk niet langer haalbaar om eventueel de parkeerplaats op het Overdiepterrein hiervoor te benutten. Voor het ontwikkelen van parkeerbeleid tijdens de grotere zomerevenementen is Gemeentebelangen voorstander. De financiële steun voor grotere buitenevenementen moet gehandhaafd blijven.

De wet- en regelgeving wordt voor grote buitenevenementen dusdanig aangescherpt dat van het gemeentebestuur moet worden gevraagd hier weloverwogen mee om te gaan en wel zo dat grote evenementen voor de stad behouden kunnen blijven.

Speelplaatsen verdienen aandacht in Appingedam. Gemeentebelangen streeft naar veilige en goed onderhouden speelplaatsen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar Ekenstein.

Gemeentebelangen is groot voorstander van het uitbreiden van wandel- en fietsroutes.

Inhoudsopgave