Economie en werkgelegenheid

8. Economie en werkgelegenheid

Gemeentebelangen is sterk van mening dat de sociaal- economische situatie in ons gebied bevorderd moet worden door de Rijksoverheid. Alleen hierdoor zal er voldoende lokale- en/of regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd of behouden. Bijzondere aandacht verdienen de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt, zoals startende jongeren, oudere werknemers, alleenstaande ouders en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het gemeentelijk beleid dient vooral aantrekkelijke voorwaarden te scheppen die leiden tot het creëren en behouden van de werkgelegenheid.

Het arbeidsmarktbeleid moet verder worden afgestemd op iedereen. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Wij hebben de laatste jaren sterk ingezet op voldoende participatie- en re-integratiebanen voor Appingedam en zullen vasthouden aan het ingezette beleid. Goed arbeidsmarktbeleid betekent voor ons ook dat het re-integratiebeleid moet worden afgestemd met het bedrijfsleven in onze regio. Inzetten op scholing en begeleiding daar waar op termijn de behoefte aan banen het grootst is, vraagt van alle partijen (bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeente) een gezamenlijke visie en aanpak. Maar ook de nieuw werkzoekende, vaak met jarenlange ervaring op de arbeidsmarkt mag niet ongezien worden. De arbeidsmarkt trekt gelukkig weer aan, maar het specifiek inrichten van een mobiliteitscentrum voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zou een goede aanvulling zijn op het huidige beleid. Bedrijven die een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor re-integratie van werkloze mensen of deels arbeidsongeschikte mensen verdienen bijzondere steun.

Ook is Gemeentebelangen van mening dat speciale aandacht voor de cluster chemie in Delfzijl en de Eemshaven uiterst noodzakelijk is. Vele Damsters vinden daar al jaren een uitstekende werkplek.

Wij streven naar een structuur waarbij samen met de chemische bedrijven en de lokale-, provinciale- en rijksoverheid een toekomstvisie voor de chemiecluster wordt ontwikkeld.

Ook zijn wij van mening dat het Economisch Bureau Eemsdelta uitgebreid moet worden. Juist nu, nu de arbeidsmarkt weer aantrekt, moeten we zorgen dat goede gesprekspartners vanuit de overheid en de onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven optrekken om de ontstane ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt te keren.

De werkgelegenheid in de zorgsector staat met de decentralisaties van het Rijk aangaande AWBZ, jeugdzorg en participatie bijzonder onder druk. Dus naast de chemische sector zal ook de zorgsector voor onze regio behouden moeten blijven. Gemeentebelangen is van mening dat ook voor deze sector veel extra inspanning moet komen van Rijk en Provincie om deze belangrijke werkgelegenheid voor de regio te behouden.

Bedrijventerrein ‘Fivelpoort’ is een belangrijke economische trekker voor onze gemeente en voor de gemeente Delfzijl. Het acquisitiebeleid dient vooral hierop gericht te zijn. Daarnaast verdienen de bestaande industrieterreinen de nodige aandacht.

Aanleg van 'snel internet' voor alle bedrijven en inwoners van Appingedam is noodzakelijk.

Goede gemeentelijke ondersteuning en regelmatig overleg met de ondernemers om bijvoorbeeld wensen en ideeën op en met elkaar af te stemmen om daar waar mogelijk winkelvoorzieningen te behouden dan wel uit te breiden dient structureel te worden voortgezet. De gemeente moet hierin een voortrekkende rol blijven nemen. Extra aandacht verdient het midden- en kleinbedrijf (MKB) hierbij. Wij zijn van mening dat de gemeente proactief moet blijven handelen om verdere leegstand in de binnenstad te voorkomen.

Gemeentebelangen vindt dat de agrarische sector een belangrijke bijdrage levert aan een wisselend en kenmerkend Groninger landschap. Wij zijn van mening dat deze sector behouden dient te worden door ze de ruimte te geven om zich op een verantwoorde manier te kunnen ontwikkelen. Dit is mede te bereiken door naast de vele overheidsregels geen extra gemeentelijke regels in te voeren en als gemeente flexibel in te spelen op de agrarische bedrijfsvoering.

Gemeentebelangen Appingedam is van mening dat ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie grote nieuwe economische kansen biedt voor onze gemeente en onze regio. Voorwaarden zullen dan ook gecreëerd moeten worden om bedrijven die met frisse ideeën komen de kans te bieden deze te ontwikkelen. De VVV Top van Groningen zal initiator moeten zijn van deze ontwikkelingen. Het doorontwikkelen van nieuwe Product Markt Combinaties (PMC), toeristische producten die gezamenlijk met het bedrijfsleven worden ontwikkeld, zal verdere prioriteit krijgen.

Gemeentebelangen pleit voor een goed en professioneel promotieplan zodat, zowel binnen als buiten onze gemeentegrens, de gemeente Appingedam laat zien dat alle facetten aanwezig zijn voor een goed en vriendelijk ondernemersklimaat.

Inhoudsopgave