Gemeentebestuur

3. Gemeentebestuur

Nederland is een steeds complexer wordende samenleving, waar alles steeds meer met alles samenhangt. De plaatselijk problemen hebben vaker ook een landelijk en soms wel Europees karakter. Onder andere ingewikkelde regelgeving en onduidelijkheden over verantwoordelijkheden tussen Rijk, Provincie en Gemeenten spelen daarbij een rol.

Gemeentebelangen staat voor transparantie op gemeentelijk niveau, waarbij duidelijke regelgeving onder het motto “gelijke monniken, gelijke kappen” een belangrijk uitgangspunt is.

3.1 Besturen

Gemeentebelangen wil midden in de samenleving van Appingedam staan en vindt dat het gemeentebestuur van onze stad daar ook moet staan. Een onmisbaar element hierbij is een uitvoerige informatievoorziening naar de betrokken burgers. Zij horen vooral duidelijk te weten binnen welke kaders zij kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen. Zij moeten echter ook weten wanneer hun rol eindigt en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur begint. Zodat verwarring over verantwoordelijkheden en bevoegdheden voorkomen wordt.

Gemeentebelangen staat dan ook voor de zogenoemde interactieve beleidsvorming. Bij interactieve beleidsvorming wordt de burger in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van beleid betrokken. Gemeentebelangen wil de burgers actief betrekken bij het bedenken van een plan en niet achteraf. Te denken valt daarbij aan het vormen van klankbordgroepen van burgers die meedenken bij beleidsvorming. Deze wijze van beleidsontwikkeling is niet bedoeld om de reeds bestaande mogelijkheden van inspraak voor burgers te beperken, maar door vroegtijdig af te stemmen, om te komen tot een gezamenlijk en breed gedragen product. Onmisbare elementen hierbij zijn duidelijke kaders waarbinnen kan worden meegepraat, meegedacht, meebeslist en helderheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsook actieve informatievoorzieningen en communicatie naar de burger toe.

Het gemeentelijke beleid wordt in de ogen van Gemeentebelangen louter gekenmerkt door rechtvaardigheid. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren horen in hun optreden geloofwaardig en duidelijk te zijn. Zij moeten altijd verantwoording af willen leggen over hun handelswijze. Juist de gemeentepolitiek mag niet in dienst komen te staan van deel- of partijbelangen. Daarnaast moet de gemeentepolitiek transparant zijn voor burgers.

Goed bestuur houdt voor Gemeentebelangen in dat ieder beleidsproces geëvalueerd kan worden.

3.2 Herindeling Provincie Groningen

Medio 2013 is het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ verschenen. Een onafhankelijk rapport van de commissie Jansen met een duidelijk advies voor de provincie Groningen:

  • opschalen naar 6 robuuste gemeenten;
  • en het proces moet meer dan een structuuringreep en reorganisatie zijn; Het moet voor een cultuurverandering zorgen met een mentaliteit die gericht is op gunnen en vertrouwen en op het realiseren van een nieuwe onderlinge omgangsvorm.

Zoals u wellicht weet is Gemeentebelangen altijd tegenstander geweest van gemeentelijke herindeling. In 1966 zijn wij opgericht en met succes hebben we dit standpunt kunnen handhaven. Het heeft voor Appingedam betekend dat we onze beleidkeuzes hebben kunnen maken. Als u terugkijkt op deze periode dan mogen we stellen dat we dat met succes hebben gedaan. Echter, met het verschijnen van het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ is een nieuwe werkelijkheid ontstaan en zullen alle Groningse gemeenten de keuze moeten maken welke schaalgrootte van de nieuw te vormen gemeenten toekomstbestendig zal zijn. Gemeentebelangen is van mening dat wanneer de gehele provincie herindeelt en dus sterkere gemeenten gaat vormen Appingedam onmogelijk als kleine gemeente kan blijven voortbestaan. Gemeentebelangen heeft in november 2017 ingestemd met het richtinggevend besluit om de Gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl op te laten gaan in een nieuwe gemeente. In de komende periode tot 2021, waarin de herindeling een feit zal moeten zijn, zal Gemeentebelangen haar best doen om de stad Appingedam een passende positie te laten krijgen in de nieuwe gemeente.

Voor ons betekent dat: nabijheid, een goede sociale binding onder onze inwoners en een uitstekend voorzieningenniveau!

Inhoudsopgave