Onderwijs

6. Onderwijs

Gemeentebelangen ziet al jaren voor Appingedam een duidelijke rol als onderwijsstad voor de regio. De gemeente Appingedam kent een rijke traditie aan onderwijsinstellingen en wij blijven dit ondersteunen om een zo breed mogelijk opleidingstraject voor de regio te behouden.

De kindcentra in de beide wijken Opwierde en Oling zijn afgerond. Gemeentebelangen is daar trots op! De bundeling van onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen is van groot belang voor Appingedam. Niet alleen huisvesting in één gebouw maar samenwerking op organisatorisch, beheersmatig en inhoudelijk gebied geeft grote meerwaarde aan het onderwijs. De nieuwe kindcentra geven ruimte en kwaliteit voor alle gebruikers. We zijn hiermee klaar voor de toekomst.

Het versterkingsprogramma voor het onderwijs biedt een bijzondere kans. Alle schoolgebouwen in Delfzijl/Appingedam moeten worden versterkt.

Gemeentebelangen is voorstander van het bundelen van de versterkingsgelden van alle schoolgebouwen om te komen tot het bouwen van een nieuwe schoolcampus voor het middelbaar onderwijs in Appingedam. Naar onze mening biedt dit voor zowel de HAVO/VWO nieuwe kansen als zeker ook voor het VMBO/MBO. Het geeft de mogelijkheid om juist meerdere onderwijsniveaus en verschillende onderwijsvormen te behouden en uit te breiden. Gemeentebelangen is voorstander om samen met de gemeenten Delfzijl hier risicodragend te zijn.

Ook voor het speciaal onderwijs De Delta/RENN4 geldt dat het versterkingsprogramma mogelijkheden tot nieuwbouw biedt. Gemeentebelangen vindt de koppelkans om hierin ook andere dagopvang voorzieningen te betrekken een interessante ontwikkeling. Goede, veilige en passende ruimte voor deze leerlingen steunt Gemeentebelangen.

Blijvende aandacht voor het handhaven van de leerplichtwet om te voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten. Registratie en aanpak leerplichtverzuim zal een intensiever contact met de scholen ten gevolge hebben. De gemeente moet stimuleren dat jongeren, als zij de arbeidsmarkt op gaan, een adequate startkwalificatie bezitten.

6.1 Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang, waaronder ook buitenschoolse opvang, is in eerste instantie een zaak van de ouders. Goede kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om te gaan werken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat wij als gemeente voorwaardenscheppend bezig zijn betreffende kinderopvang. De minimale eis voor kwaliteit, ruimte, veiligheid en hygiëne van de gebouwen moet absoluut gewaarborgd zijn conform de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen van de GGD. Gemeentebelangen blijft de integrale kindcentra Opwierde en Olingertil hierin steunen.

De kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk werken met aangepaste VVE- programma’s (Vroeg Voorschoolse Educatie). Door aangepaste VVE-programma’s in peuterspeelzalen, kinderopvang-instellingen en in scholen worden bij jonge kinderen taalachterstanden aangepakt. Gemeentebelangen is van mening dat de huidige voorzieningen in stand dienen te worden gehouden aangevuld met een passende bijdrage van de ouders.

Inhoudsopgave