Openbare orde en veiligheid

10.Openbare orde en veiligheid

Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente de veiligheid van burgers zo veel mogelijk moet waarborgen. Het is echter niet uitsluitend de overheid die voor de veiligheid verantwoordelijk is. Dat zijn wij allemaal, zowel gezamenlijk als individueel. De samenleving is van ons allen en is dus ons aller verantwoordelijkheid.

Overleg tussen gemeentebestuur, politie en justitie zal zich vooral moeten richten op het maken van afspraken en het nemen van initiatieven om de openbare orde en veiligheid zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Veiligheid beter waarneembaar maken door meer “blauw” op straat. Hierbij denken wij aan de inzet van buurtagenten. De buurtagenten voor onze stad hebben een goed beeld van wat er gebeurd in Appingedam. Wij hebben grote zorgen over de bezuinigingen van de Regiopolitie en zijn van mening dat de bezuinigingen nooit ten koste mogen gaan van het goede en zichtbare werk van de buurtagent.

Voorlichting op scholen om jeugdcriminaliteit te voorkomen door bijvoorbeeld het bureau “HALT”.

Gemeentebelangen streeft naar een adequate aanpak van ‘hangjongeren’.

De keten in de rampenbestrijding politie, brandweer, GGD en gemeente dient de komende jaren extra aandacht te krijgen. De gemeente is primair bestuurlijk verantwoordelijk voor een effectieve rampenbestrijding en is bij uitstek aangewezen om een samenhangend veiligheidsbeleid vast te stellen, de aanwezige risico’s te beoordelen en daarvoor passende maatregelen te treffen. Daarbij is regionale afstemming en samenwerking van evident belang. Van belang is dat binnen de gemeente geactualiseerde rampenplannen aanwezig zijn met de daarbij behorende rampenbestrijdingsplannen.

Het brandweerkorps van Appingedam is opgeschaald naar de provinciale brandweer. Wij blijven streven dat het korps zo goed mogelijk ondersteund blijft.

Wij vinden het ontwikkelen van een nieuwe brandweer kazerne op bijvoorbeeld de Eendrachtlocatie een goed vertrekpunt, zodat onze brandweer goed bemand blijft en aanrijdtijden optimaal blijven.

Inhoudsopgave