Sociaal Domein

5. Sociaal Domein

Gemeentebelangen zet zich actief in voor burgers in Appingedam die extra ondersteuning nodig hebben. De samenleving individualiseert steeds verder. Gemeentebelangen richt zich daarbij vooral op het voorkomen van tweedeling binnen de gemeente. Wij zijn van mening dat voorzieningen voor alle burgers in Appingedam toegankelijk moeten blijven. Met de intrede van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein in 2015 naar de gemeenten is de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein veel sterker bij de gemeente komen te liggen. Gemeentebelangen is daar groot voorstander van. Wat naar de mening van Gemeentebelangen nooit had mogen gebeuren is dat het Rijk de sociale taken overhevelt met fikse kortingen op het budget. Gemeentebelangen is overtuigd dat alle financiële middelen die beschikbaar worden gesteld voor het Sociaal Domein ook besteed moeten worden aan het Sociaal Domein.

5.1 Armoedebeleid

Gemeentebelangen blijft groot voorstander van armoedebeleid. Ons beleid blijft gericht op het bestrijden en voorkomen van sociale uitsluiting van onze kwetsbare inwoners. Wij blijven mogelijkheden scheppen voor een toekomstperspectief waarin men zo volwaardig mogelijk deelneemt aan onze samenleving. De minima binnen onze gemeente zullen wij door inkomensondersteunende maatregelen financieel blijven steunen. Hierbij is het belangrijk een evenwicht te realiseren tussen maatregelen welke van overheidswege genomen worden, de wensen van de burger en de (financiële) mogelijkheden van de gemeente. Gemeentebelangen streeft ernaar dat de minimaregelingen en de bijzondere bijstand zo eenvoudig mogelijk bereikbaar zijn. Goede communicatie is hierbij een belangrijke voorwaarde. Gemeentebelangen houdt vast aan de bestaande regelingen voor armoedebestrijding en staat voor maatwerk indien de kaders van de huidige regelingen niet passen. De schuldhulpverlening is een zorgtaak binnen het Sociaal Domein waar aanzienlijk gebruik van wordt gemaakt. Gemeentebelangen is van mening dat mensen die in de schulden raken geholpen moeten worden, zodat voor de betrokkenen een schuldenvrij perspectief zichtbaar wordt. Wij blijven kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen mogelijk maken.

5.2 Zorgbalie

Gemeentebelangen is drager van het concept van de Zorgbalie. Alle vragen over wonen, gezondheid, WMO, gezin en opvoeding, jeugdzorg en nog veel meer kunnen de burgers nu bij één loket kwijt. Gemeentebelangen is groot voorstander van bundeling van krachten van de Eerstelijnszorg Appingedam (EZA), waar de huisartsen, de zorgprofessionals, Stichting ASWA en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in nauwe samenwerking met de gemeente haar inwoners zo snel mogelijk proberen te helpen.

5.3 Jeugdbeleid en jeugdzorg

Gemeentebelangen heeft jeugdbeleid de afgelopen periode een hoge prioriteit gegeven en wij blijven extra financiele middelen beschikbaar stellen voor adequaat jeugdbeleid. Gemeentebelangen wil beleid waarin de jeugd zich kan vinden. Creëer voorzieningen voor de kwetsbare “hangjongeren” om overlast te minimaliseren. Hoor wat de jeugd wil, betrek jongeren bij dit beleid en geef de jeugd een eigen verantwoordelijkheid. Zorg voor wederzijds geaccepteerde voorwaarden en vertrouw elkaar. Met de komst van Jimmy’s is dat wat ons betreft goed ingevuld. Wel zal Gemeentebelangen waakzaam zijn dat het concept van Jimmy’s duurzaam blijft. Op bepaalde locaties in de stad ontstaat regelmatig overlast door hangjongeren. Vaak gaat dit gepaard met lawaai in de late uren, maar ook blijft er op deze locaties veel afval achter. Voor omwonenden vaak een ergernis. Gemeentebelangen wil regelmatig toezicht op deze locaties.

Gemeentebelangen blijft inzetten op goede jeugdzorg. In onze gemeente is sinds de invoering van de decentralisaties hard gewerkt aan één gezin, één regisseur en één beleid. Wij blijven voorstander van deze aanpak.

5.4 Participatiewet

Gemeentebelangen is voorstander van de zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt, waarin werkgever en werkzoekende nauw aan elkaar verbonden zijn. Door de invoering van de participatiewet in 2015 is er voor de mensen die onder deze wet vallen veel veranderd. De Wet op de Sociale Werkvoorziening is opgeheven en mensen met een arbeidsbeperking worden niet meer geplaatst in een SW-bedrijf. Gemeentebelangen is voorstander voor Nieuw Beschut Werk opdat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief behouden. Ook vinden wij dat er meer arrangementen gemaakt moeten worden voor de afspraakbanen. Het bedrijfsleven moet beter geïnformeerd worden, zodat wij meer mensen naar deze afspraakbanen kunnen toeleiden.

Werkplein Fivelingo, onze organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet, heeft ook als taak om alle mensen met een uitkering zoveel mogelijk naar werk te begeleiden. Gemeentebelangen zal waakzaam zijn dat er volop met mensen aan de slag wordt gegaan die een tijdelijk werkloosheid kennen. Wij vinden het belangrijk dat wanneer je werkloos bent geworden, je goed, snel en serieus geholpen wordt.

5.5 Volksgezondheid en zorg

Goede bereikbaarheid is een minimale vereiste voor een goede samenleving. Gemeentebelangen is van mening dat een zorgvraag als het ware om de hoek moet kunnen worden opgelost. Wij vinden dat juist voor ons gebied primaire zorg betaalbaar en bereikbaar moet zijn. Gemeentebelangen is trots op het zorgcentrum en vinden dat we in samenwerking met de zorgaanbieders een goed en centraal gelegen zorgcentrum hebben voor Appingedam.

Gemeentebelangen streeft naar goede samenhangende integrale zorg (1½- lijnzorg), dicht bij de inwoners en passend bij de behoefte van Appingedam. Een afgestemd aanbod van zorg en welzijn vinden wij van groot belang. Het samenwerken van verschillende zorgdisciplines en zorgaanbieders is naar onze mening van essentieel belang voor de regio. De patiënt staat immers centraal.

Gemeentebelangen is voorstander van de bouw van een intramuraal zorgcomplex op de Eendrachtlocatie. Met het vertrek van het ziekenhuis en de sluiting van Solwerd is het uiterst noodzakelijk dat intramurale zorg in de nabijheid van onze inwoners geboden kan worden. Wij vinden daarom uiterst noodzakelijk dat samenhangende integrale zorg voor de regio behouden blijft. Vanzelfsprekend vanuit de zorgvraag maar zeker ook vanuit het oogpunt van werkgelegenheid.

Gemeentebelangen streeft naar goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Patiënten en hun bezoekende familieleden moeten met een regelmatig rijdende busverbinding daar naar toe en vandaan kunnen komen.

Inhoudsopgave