Woon- en Leefbaarheid

4. Woon- en leefbaarheid

Bij leefbaarheid kun je denken aan alle voorzieningen, de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners, maar ook aan criminaliteit, overlast en het ervaren van (on)veiligheid. Bij leefbaarheid is het van belang dat benadrukt wordt dat de gemeentelijke overheid slechts één partij is van velen. De leefbaarheid wordt grotendeels bepaald door de bewoners, bedrijven en instellingen samen. De gehele regio krijgt al in meer of mindere mate te maken met een krimpende bevolking. Ook Appingedam krimpt licht in het bewonersaantal. De demografische ontwikkeling ‘Krimp’ heeft grote gevolgen voor onze leefbaarheid. Belangrijke pijlers tegen krimp als de woningvoorraad, het kernwinkelgebied en het economisch beleid zullen voor Gemeentebelangen speerpunten zijn. Deze onderdelen staan voor Appingedam de komende jaren op beleidsniveau en op uitvoerend niveau omschreven in het woon- en leefbaarheidsplan II. Gemeentebelangen is drager van deze regionale visie.

4.1 Aardbevingen en versterken

De stad Appingedam en elf omliggende gemeenten worden nu al jaren geteisterd door aardbevingen als gevolg van de gaswinning door het Rijk en de NAM. Deze aardbevingen zijn momenteel een veel groter risico voor de totale leefbaarheid van Appingedam dan welke andere invloed dan ook. Gemeentebelangen is van mening dat onze inwoners door het Rijk en de NAM zeer groot onrecht wordt aangedaan. Wij blijven er sterk op aandringen, zeker na de aardbeving in Zeerijp, dat het schadeprotocol nu snel ter uitvoering gaat! Het welbevinden van onze inwoners staat voorop! De afwikkeling van schades van de getroffen Groningers moet coulanter en sneller, daarover is bij ons geen discussie mogelijk. Gemeentebelangen blijft echter ook waakzaam op het welbevinden van onze inwoners. Extra aandacht voor immateriële schade bij onze inwoners moet door de Rijksoverheid worden erkend. Naast de schadeafhandeling zullen woningen, scholen, zorgcomplexen en het cultureel erfgoed door de Nationaal Coördinator Groningen versterkt moeten gaan worden. Een grote uitdaging! Gemeentebelangen blijft van mening dat het versterkingsprogramma voor de stad een samenhangend geheel moet worden. Er mag geen verschil ontstaan tussen koop- en huurwoningen en het duurzaamheid aspect (Gasloos Appingedam) moet direct geïmplementeerd worden bij de versterkingsopgave. Wij vinden een hogere ambitie in het versterkingsprogramma noodzakelijk. Gemeentebelangen dringt er krachtig op aan dat de Nederlandse Staat de gehele verantwoordelijkheid moet nemen.

4.1.1. Versterkingsprogramma Wonen

Inmiddels zijn er veel woningen in vooral de wijk Opwierde waar een versterkingsadvies voor is. De enorme versterkingsoperatie is opgestart en dit heeft enorme consequenties voor de inwoners van dat deel van onze stad. De overige wijken (Tjamsweer, Oling) van Appingedam zullen hierna volgen. Gemeentebelangen is van mening dat wanneer de kosten voor versterking hoger zijn dan de waarde van het vastgoed een overweging van sloop/nieuwbouw gemaakt moet gaan worden.

Gemeentebelangen blijft zich inspannen dat bewoners ontzorgd en goed begeleid worden. Gemeentebelangen is van mening dat aanvullend op de versterking van de woningen ook direct het openbaar gebied moet worden aangepakt. Wij zijn groot voorstander om dat samen met de inwoners vorm te geven.

‘Wij streven naar een gemeente waarin mensen niet naast elkaar maar mét elkaar leven’.

4.1.2 Versterkingsprogramma Onderwijs

Ook de nieuwe kindcentra in de wijk Opwierde en Oling moeten worden versterkt. Gemeentebelangen wil dat de tijdelijke huisvesting voor de beide kindcentra nabij de huidige locatie zal zijn. De aanpak van de wijk Opwierde en de aanpak van het kindcentrum Opwierde zal zijn weerslag hebben op onze jongste jeugd. Waakzaamheid is hier geboden en Gemeentebelangen wil dat daar terdege rekening mee wordt gehouden. Ook voor het speciaal onderwijs De Delta/RENN4 geldt dat het versterkingsprogramma mogelijkheden tot nieuwbouw biedt. Alle schoolgebouwen in Delfzijl/Appingedam moeten worden versterkt. Gemeentebelangen is voorstander van het bundelen van de versterkingsgelden van alle schoolgebouwen om te komen tot het bouwen van een nieuwe schoolcampus voor het middelbaar onderwijs in Appingedam. Naar onze mening biedt dit voor zowel de HAVO/VWO nieuw kansen als zeker ook voor het VMBO/MBO.

4.1.3 Versterkingsprogramma Zorg

De verzorgings- en verpleegcomplexen worden ook versterkt. Gemeentebelangen is voorstander voor een gezamenlijke visie voor het stedelijk gebied Appingedam/Delfzijl voor de zorgcentra. Een gezamenlijke visie om juist te zorgen dat we verzorgings- en verpleegcomplexen in het gebied behouden. De versterking van de "oude" gebouwen biedt kansen voor nieuwbouw in het stedelijk gebied. Je moet in Appingedam gewoon oud kunnen worden. Wanneer verzorging of verpleging gewenst wordt, moet dit in het eigen huis of in een zorgcomplex nabij kunnen plaatsvinden. Ook bij deze groep inwoners vindt Gemeentebelangen het een vereiste dat het versterkingsprogramma bijzondere aandacht schenkt aan het welbevinden van deze specifieke doelgroep.

4.1.4 Versterkingsprogramma Cultureel erfgoed/ Historische centrum

Appingedam heeft met haar beschermd historisch stadsgezicht goud in handen. Het historisch karakter met de vele monumentale- en beeldbepalende panden geeft de stad haar unieke karakter. Gemeentebelangen blijft zich enorm inzetten dat het versterkingsprogramma dit karakter niet aantast. Ons centrum in uniek in de provincie en dat blijft het! Een actuele lijst waarop een ieder notitie kan nemen van onze monumenten en beeldbepalende panden is daarom een vereiste. Ook oude (niet) monumentale panden dragen bij aan het kenmerk van de binnenstad en verdienen aandacht.

4.1.5 Versterkingsprogramma en duurzaamheid

Gemeentebelangen is voorstander van een integrale visie voor de totale versterking. Wat moet de versterking gaan opleveren in de toekomst? Voor de enorme versterkingsopgave in Appingedam op onderwijs, zorg en de woningen zal een integrale visie voor Appingedam, maar zeker ook voor de gehele aardbevingsregio, helpen om met het Rijk in onderhandeling te gaan. Dus niet alleen de ‘waan van de dag’ maar een gedragen toekomstperspectief voor onze inwoners. Een belangrijk aspect hierin is, naar onze mening, voor de woningen het verduurzamen van de woningen gelijktijdig met de aanpak van de versterking. Gemeentebelangen is van mening dat de stadscoöperatie De Eendracht juist positie moet hebben om namens onze inwoners vorm en inhoud te geven aan het toekomstbeeld op verduurzamen. Het is immers belangrijk wat onze inwoners hier zelf mee willen. Gemeentebelangen zou naar een gasloos of all- electric Appingedam willen, maar wel in samenhang met wat onze inwoners voor ogen hebben. Voor het omzetten van gas naar een andere vorm van verwarmen zijn wij van mening dat hiervoor een Rijkssubsidie in het leven geroepen moet worden.

Gemeentebelangen is sterk van mening dat juist het verduurzamen van woningen een goede tegemoetkoming is voor de verschillen in aanpak in het versterkingsprogramma. Als voorbeeld nemen wij Opwierde Zuid. In deze wijk lopen drie versterkingsprojecten: nul-op-de-meter, sloop/nieuwbouw en de zgn. vliesgevelwoningen waarbij alleen de zijgevels worden versterkt. Als je integraal dit programma bekijkt, als een samenhangend geheel, vindt Gemeentebelangen dat de zgn vliesgevelwoningen een uitgebreider duurzaamheidpakket zouden moeten ontvangen. Juist omdat alle woningen eromheen het ontvangen. Wij blijven daar sterk op inzetten.

4.2 Participatie / Burgertop

Gemeentebelangen heeft in de afgelopen jaren volop ingezet op burgerparticipatie. Een goede samenwerking tussen burgers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren vinden wij bijzonder noodzakelijk. Lokale democratische vernieuwing is waar wij voor staan! De Burgertop zal wat ons betreft dan ook een vervolg krijgen. Meer inwoners die in gezamelijkheid verschillende thema’s verder uitwerken en nieuw beleid maken is wat ons betreft de kern van de democratische vernieuwing waar wij voor staan.

4.3 Wonen

De woningvoorraad van Appingedam is de laatste twaalf jaar fors veranderd. Gemeentebelangen blijft zich inzetten voor de transformatie in de woningvoorraad. Meer levensloopbestendige woningen, meer appartementen en duurzame nieuwbouw. Maar ook projecten om bestaande woningen te verduurzamen zijn noodzakelijk. Dus het doorzetten van een woningvoorraad afgestemd op onze inwoners is één van Gemeentebelangen haar prioriteiten. Wij zijn van mening dat in Appingedam het woningbeleid zich zal moeten richten op verschillende soorten betaalbare woningen in alle wijken. Aandacht moet worden geschonken aan gehandicapten, één- en tweepersoonshuishoudens, jonge gezinnen en senioren. Levensloopbestendige woningen voor de steeds ouder wordende inwoners is belangrijk. Hierdoor is men in staat langer in de eigen woning te blijven.

Jongeren verdienen bijzondere aandacht. We horen te vaak dat ze niet de juiste betaalbare woning kunnen krijgen en wij vinden het belangrijk dat hier de komende periode nadrukkelijk onderzoek naar wordt verricht. De wachttijden voor een huurwoning zijn lang en Gemeentebelangen is daarom ook van mening dat het huursegment zal moeten worden uitgebreid. Starters op de woningmarkt zijn in onze gemeente een knelpunt. Frisse ideeën zullen door Gemeentebelangen worden opgepakt. Zo is het wonen boven winkels in het centrum een onderbelichte zaak en wij zullen aandringen om de mogelijkheden nader te onderzoeken. Betaalbare woningen voor deze groep mensen is erg belangrijk. Op de locatie De Tip staan wij eindelijk aan de vooravond van een stedenbouwkundige ontwikkeling. Het heeft lang geduurd, mede omdat de huizenmarkt jarenlang in een neerwaartse spiraal was terecht gekomen. Nu het tij is gekeerd zullen er zo snel mogelijk koop- en huurwoningen op De Tip moeten worden gerealiseerd. Gemeentebelangen zal zich sterk maken om op het Eendrachtterrein naast een woon- en zorgfunctie een stads- en ontspanningspark te realiseren als schakel tussen de twee grootste woonwijken van Appingedam. Wonen in het groen en uitloopgebied voor alle Damsters! Stadstuinen de Eendracht zal als het mogelijk blijft een passende invulling krijgen. Het duurzaamheidsaspect voor woningen wordt steeds belangrijker. Niet de huur- of de verkoopwaarde telt op termijn, maar de energienota wordt belangrijk. De energielasten voor nieuw te bouwen woningen zullen beperkt blijven, maar oudere woningen zullen sterk met deze problematiek te maken krijgen. Wij zijn voorstander van voorlichting en/of projecten die eigenaren in staat stelt om eigentijdse duurzaamheidaspecten in woningen te kunnen realiseren. Hoogbouw vinden wij niet passend voor Appingedam.

4.4 Centrum

Het behoud van het historische stadsgezicht van de gemeente Appingedam is van groot belang voor Gemeentebelangen. Het historische karakter van onze stad moet worden behouden. Revitalisering van de binnenstad, evenals de herinrichting ervan, mag nooit ten koste gaan van het historische karakter. Gemeentebelangen zal waakzaam zijn als er bouwactiviteiten ontplooid gaan worden en het historisch karakter in het geding komt. Wij pleiten voor restauratie en/of herstel van monumentale historische panden in de binnenstad. Indien restauratie niet meer mogelijk is, zal met uiterste zorg moeten worden teruggebouwd. Aanvullend zijn we van mening dat het beleid ten aanzien van het in stand houden van beeldbepalende panden uiterst zorgvuldig plaats moet vinden. Zoals vele binnenstedelijke centra staat ook het centrum van Appingedam onder druk. Wel moet het kernwinkelgebied voor Appingedam behouden blijven. Gemeentebelangen wil dat er ook in de toekomst voor het kernwinkelgebied extra middelen worden vrijgemaakt.

Het centrummanagement waarbij de regiegroep ‘Winkelstructuur’ samen met de regiegroep ‘Stadskompas’ zorgdragen voor onze stadseconomie, vindt Gemeentebelangen zeer belangrijk. Samen zorgen we immers voor verbindende projecten voor onze middenstanders en ondernemers in de stad. Vanuit deze regiegroepen is het opzetten van internet winkelen, een nieuwe Stadspas, subsidieregelingen voor vastgoed, collectieve communicatie, straatinrichting en verlichting, uitstallingbeleid en nog veel meer projecten belangrijk en zorgen ervoor dat we gezamenlijk met de middenstanders en de woningbouwcorporaties de ontstane problemen in het centrum proberen te keren. Gemeentebelangen is groot voorstander van deze gezamenlijke aanpak. Ook het verder structureren van een goed evenementenbeleid draagt bij aan de levendigheid en vitaliteit van onze stad. Ook hier zal Gemeentebelangen Stichting Promotie Activiteiten Appingedam (SPAA) willen blijven ondersteunen. Maar vanzelfsprekend ook de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze evenementen ontvangen veel waardering. Collectieve verzekeringen en ondersteuning vanuit de gemeente blijven een voorwaarde.

4.5 Openbare ruimte

Voor een optimale leefbaarheid is het uiterst belangrijk dat er voldoende openbare ruimte aanwezig blijft met goede functionaliteit en kwaliteit. De openbare ruimte van Appingedam staat onder druk. Gemeentebelangen streeft naar goed onderhouden en duurzame openbare ruimte met verschillende functionaliteit en gebruiksdoeleinden die onderling op elkaar zijn afgestemd. Waarbij ook voor de toekomst voldoende openbare ruimte overblijft. Hierbij zal veel aandacht worden geschonken aan het benadrukken van de verantwoordelijkheden van de bewoners voor de eigen woonomgeving. Gemeentebelangen is voorstander om beleid te maken voor hondenpoep. Speciale uitlaatgebieden en hondenspeelvelden zijn wat ons betref een aanzet om te komen tot nieuw beleid. In samenspraak met hondenbezitters en niet-hondenbezitters verkennen we de mogelijkheden en de wensen om in gezamelijkheid gedragen beleid te ontwikkelen. Wij blijven tegen het invoeren van hondenbelasting.

Wij zullen blijven stimuleren dat het openbaar groen binnen de gemeente goed wordt onderhouden en kleurrijk wordt ingericht. Gemeentebelangen beoogt richting te geven aan de fysieke woonomgeving en de sociale aspecten binnen de verschillende wijken in Appingedam. Wij vinden wijkgericht werken de beste manier om tot resultaat te komen. Door het instellen van wijkcoördinatoren hebben de inwoners een direct aanspreekpunt voor alle leefbaarheidaspecten in de eigen woonwijk. Leefbaarheidaspecten die in de volle omvang bijdragen aan: een leefbare, verzorgde en veilige wijk!

Inhoudsopgave